༼རྩེད་རིགས༽ཤྭ་བོ་གཉིས་འགྲོ།

༼རྩེད་རིགས༽ཤྭ་བོ་གཉིས་འགྲོ།ཉན་ཐེངས།

དཔལ་ལྡན།

ངོ་སྤྲོད།2020ལོའི་གླུ་བ་དཔལ་ལྡན་གྱི་རྩེད་རིགས་གསར་བ།

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།རྩེད་རིག

གཞས་ཚིག

ཤྭ་བོ་གཉིས་འགྲོ།

ཚིག དམངས་ཁྲོད།
དབྱངས། དམངས་ཁྲོད།
རོལ་མོ། རི་ལུང་ཐར།
ལེན་མཁན། དཔལ་ལྡན།

སྟོད་གན་ན་ཤ་བོ་གཉིས་འགྲོ་ཞིག
རྭ་རིང་ཐུང་མེད་ལ་ཡག་རེ་ལྟོས།
འོ་ན་ཡག་རེ་ལྟོས།

བར་གན་ན་ཝ་མོ་གཉིས་འགྲོ་ཞིག
འོ་ན་གཉིས་འགྲོ་ཞིག
གྲ་ཡག་བཙོག་མེད་ལ་ཡག་རེད་ལྟོས།
འོ་ན་ཡག་རེ་བལྟོས།

སྨད་འདི་ན་གླུ་བ་གཉིས་འགྲོ་ཞིག
འོ་ན་གཉིས་འགྲོ་ཞིག
སྐད་ཡག་བཙོག་མེད་ལ་ཡག་རེ་ལྟོས།
འོ་ན་ཡག་རེ་ལྟོས།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com