ཕ་ཡུལ།

ཕ་ཡུལ།ཉན་ཐེངས།

འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ།

ངོ་སྤྲོད།གཞས་པ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི༢༠༢༠ལོའི་རྐྱང་གཞས་གསར་བ།

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།དེང་གཞས།

གཞས་ཚིག

ཕ་ཡུལ།

གཞས་ཚིག འཇིགས་མེད་ནུབ་པ།

ཡབ་ཆེན་ཞིག་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་རི་སྒང་ལ་དཔའ་དར་འཐེན་ཡོད་།
དཔའ་དར་དེ་ལ་འགོག་མེད་སྙིང་སྟོབས་འཁྲུངས་ཡོད་།
སྙིང་སྟོབས་དེ་ཡིས་ཁྱོད་ཀྱི་ལ་རྒྱ་སྲུང་ཡོད།
ཁྱོད་ཀྱི་བློ་སྤོབས་ཉར་ཡོད།
ཕ་ཡུལ། ཡབ་ཆེན་གྱིས་དཔའ་རྟགས་བཞག་མྱོང་སའི་ཕ་ཡུལ།

ཡུམ་ཆེན་ཞིག་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་རྩྭ་ཐང་ལ་བྱམས་བརྩེ་གཏོར་ཡོད་།
བྱམས་བརྩེ་དེ་ལ་བཅོས་མིན་བརྩེ་སེམས་འཁྱིལ་ཡོད་།
བརྩེ་སེམས་དེ་ཡིས་ཁྱོད་ཀྱི་གཤིས་ཀ་བརླན་ཡོད་།
ཁྱོད་ཀྱི་མི་གཞི་སྲུང་ཡོད་།
ཕ་ཡུལ། ཡུམ་ཆེན་གྱིས་བྱམས་བརྩེ་སྒོམ་མྱོང་སའི་ཕ་ཡུལ།

ཕ་ཡུལ། ཡབ་ཆེན་གྱི་མིག་ཟུང་ལ་ཐོགས་པའི་ཕ་ཡུལ།
ཕ་ཡུལ། ཡུམ་ཆེན་གྱི་རྒས་གཉེར་ལ་འཐིམས་པའི་ཕ་ཡུལ།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com