གཏམ་དཔེ།

གཏམ་དཔེ།ཉན་ཐེངས།

དཔལ་ཆེན་དབང་རྒྱལ།

སྤེལ་དུས།2017-06-19 08:57:22

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།དེང་གཞས།

གཞས་ཚིག

གཏམ་དཔེ།
ཚིག དམངས་ཁྲོད།
གདངས། དཔལ་ཆེན་དབང་རྒྱལ།
གཞས་པ།དཔལ་ཆེན་དབང་རྒྱལ།
གླུ་ཨ་ལ་ཨ་ལ་ཨ་ལ་རེད།
གླུ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ཐ་ལ་རེད།
ཕོ་ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན།
ང་སྒང་པ་བོད་ཀྱི་བུ་ཆུང་ཡིན།
གླུ་ཨ་ལ་ཨ་ལ་ལ་མོ་ལེན།
གླུ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ཐ་ལ་ལེན།
ཕོ་ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན།
ང་སྒང་པ་བོད་ཀྱི་བུ་ཆུང་ཡིན།
བྲག་དམར་པོའི་དཀྱིལ་ལ་ལམ་ཞིག་ཡོད།
ངའི་འཇིག་རྟེན་བོད་ལ་དཔེ་ཞིག་ཡོད།
དཔེ་རེ་ལ་འཇིག་རྟེན་གནས་ལུགས་ཡོད།
དེ་ཨེ་བདེན་དེ་རིང་དཔེ་ཞིག་འཇོག
དཔེ་རེ་ལ་འཇིག་རྟེན་གནས་ལུགས་ཡོད།
གླུ་ཨ་ལ་ལ་མོ་ཨ་ལ་ལེན།
གླུ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ཐ་ལ་ལེན།
གླུ་ཨ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད།
གླུ་ཐ་གླུ་ཡི་འགུགས་རེད།
ཕོ་ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན།
ང་སྒང་པ་བོད་ཀྱི་བུ་ཆུང་ཡིན།
འཇིག་རྟན་བོད་ལ་དཔེ་ཞིག་ཡོད།
དཔེ་རེ་ལ་འཇིག་རྟན་གནས་ལུག་ཡོད།
སྡུག་ན་མཆི་མ་མི་གཏོང་འདི།
སྐྱེས་པ་ཕོ་ཡི་ཁྱད་ཆོས་རེད།
སྐོམ་ན་ན་ཆུ་མི་བཏུང་འདི།
བྲེ་སེར་འབྲོང་གི་ཁྱད་ཆོས་རེད།
ཨ་མའི་བུ་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ན།
དགའ་ལྡན་ཁྲི་ལ་བདག་པོ་མེད།
འདོ་རིགས་རྟ་ལ་བང་རྩལ་ཡོད་ན།
ཨ་ཆེན་ཐང་ལ་ཟད་མཐའ་མེད།
མ་ཉལ་མ་ཉལ་ཕ་ཡི་བུ།
ཤིང་སྡོང་པོ་ཉལ་ན་རྩ་བ་རུལ།
ཕ་བླ་མ་ཉལ་ན་ཆོས་ར་ཉལ།
སྟག་ཤ་ར་ཉལ་ན་དགྲ་མགོ་ཉལ།
སྨན་བུ་མོ་ཉལ་ན་གནས་མགོ་ཤོར།
ལག་ལན་མེད་པའི་ཁ་བཤད་འདི།
གཤོག་སྒྲོ་མེད་པའི་བྱ་དང་འདྲ།
མི་སྐྱོན་མེད་འཛམ་བུ་གླིང་ན་མེད།
ཤིང་འཛེར་མེད་རྒྱ་རྫོངས་ནག་ལ་མེད།
སྲིད་པ་ཆག་པའི་གཏམ་དཔེ་འདི།
འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་གནས་ལུགས་རེད།
གླུ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རྩི་ཡིན།
མ་གོ་གླུ་ལ་འགྲེལ་བ་མེད།
གླུ་ཨ་ལ་ཨ་ལ་ལ་མོ་ལེན།
གླུ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ཐ་ལ་ལེན།
གླུ་གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རྩི་ཡིན།
མ་གོ་གླུ་ལ་འགྲེལ་བ་མེད།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com