དེང་གཞས་བདམས་བཀོད།

དེང་གཞས་བདམས་བཀོད།ཉན་ཐེངས།

གཞས་པ། རྒྱ་མོ་སྐྱིད་སོགས།

སྤེལ་དུས།2013-11-20 20:35:16

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།དེང་གཞས།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com